Groenbeleidsplan 2020-2024

Groen is onmiskenbaar van belang voor de maatschappij. Een groene omgeving is aantrekkelijk om in te wonen en recreëren, stimuleert ontmoeting en beweging, beschermt mensen tegen de gevolgen van klimaatveranderingen, draagt bij aan het behouden en versterken van cultuurhistorische en ecologische waarden en speelt een cruciale rol bij instandhouding van biodiversiteit.

Oosthuizen zit op een kruispunt van enkele van oorsprong belangrijke waterwegen zoals de Beemsterringvaart, de Zesstedenvaart en de Wijzend. Ook Beets zit op een splitsing van waterwegen. Het aandeel openbaar groen in de kernen is laag.

De identiteit van de gemeente als geheel en van de afzonderlijke kernen versterken we door de vastgestelde (hoofd)groenstructuur. We zetten in op maximale vergroening van de openbare ruimte waarbij de kwaliteit van het groen voorop staat.